موقعیت شما: پروژه هاتامین برق اضطراری مجتمع تهران

نوع سیستم:5 کیلووات و 10 کیلووات مستقل از شبکه
کارفرما:شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
موقعیت:تهران

این پروژه جهت تامین برق اضطراری مجتمع تهران اجرا شده است.

design