موقعیت شما: پروژه هاشرکت مخابرات جزیره کیش

نوع سیستم:50 کیلو وات مستقل از شبکه
کارفرما:شرکت مخابرات جزیره کیش
این پروژه جهت تامین برق مصرفی تجهیزات مخابراتی جزیره کیش اجرا شده است.

design