موقعیت شما: پروژه هانیروگاه 10 کیلو وات متصل به شبکه استانداری سمنان

 

نوع سیستم:10 کیلو وات متصل به شبکه
کارفرما:استانداری استان سمنان
تاریخ قرارداد : 1393/08/22
تاریخ تحویل : 1393/09/17


پنل خورشیدی : HNM250M-24

اینورتر : gerowatt 5000 MTL

design